Lista raportów

Aktywność zawodowa Polaków

Autorzy: Szymon Czarnik, Konrad Turek
Rok wydania: 2012

Raport przedstawia przegląd sytuacji osób zatrudnionych i poszukujących pracy w oparciu o wyniki badania ludności w wieku produkcyjnym realizowanych w 2011 r. w ramach II edycji badań BKL. Czytelnik znajdzie w nim m.in. obraz aktywności zawodowej Polaków w rożnych przekrojach, w tym w podziale ze względu na płeć i wiek oraz aktywność zawodowa według formy umów wiążących pracowników z pracodawcami, w tym w oparciu o umowę nieformalną.

Więcej


Bezrobocie rejestrowane. I kwartał 2012 r.

Rok wydania: 2012

Liczba i struktura bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wg cech demograficznych, społeczno-zawodowych, czasu pozostawania bez pracy, ostatniego miejsca pracy. Wybrane kategorie bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Dane dotyczące płynności bezrobocia: napływ, odpływ wg różnych przyczyn. Wskaźnik stopy bezrobocia dla Polski, jak również dla Unii Europejskiej.

Więcej


Czy polscy pracodawcy sprostają nowym wyzwaniom? Trendy HRM w Polsce

Autorzy: Magdalena Jończak, Aneta Woźny
Rok wydania: 2011

 

Raport badania Deloitte i Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami pokazuje stan zaawansowania polskich organizacji w obszarze HRM. Uchwycono najważniejsze trendy rozwojowe oraz przedstawiono inicjatywy, które są planowane do wdrożenia w najbliższym okresie.

Więcej


Ocena sytuacji na rynku pracy i poczucie zagrożenia bezrobociem

Rok wydania: 2011

Raport przedstawia wyniki sondażu CBOS, którego celem było sprawdzenie czy sytuacja na rynku pracy znajduje odzwierciedlenie w społecznych opiniach na temat bezrobocia i zatrudnienia oraz opinii o kierunku rozwoju sytuacji na rynku pracy.

Więcej


Osoby w wieku 50+ na mazowieckim rynku pracy

Autorzy: Marta Kononowicz, Joanna Michałowska, Aleksandra Majewska
Rok wydania: 2010

 

Raport zawiera wyniki badań zrealizowanych w ramach projektu „Analiza potencjału i przeszkód aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ w województwie mazowieckim” współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS. Autorzy wskazują na trendy zmian trudnej sytuacji osób w wieku 50+ na rynku pracy.

Więcej


Popyt na pracę w 2010 r.

Rok wydania: 2011

Publikacja prezentuje dane wynikowe badania popytu na pracę. Zawiera informacje odnośnie pracujących i wolnych miejsc pracy według zawodów, rodzajów działalności oraz dane na temat liczby nowo utworzonych miejsc pracy w okresie sprawozdawczym.

Więcej


Praca Polaków za granicą

Rok wydania: 2011

 

Raport prezentuje wyniki badania opinii społecznej odnośnie skali migracji zarobkowej i najpopularniejszych kierunków wyjazdów. Osoby powracające do Polski zapytano, jak długo pracowały za granicą i dlaczego zdecydowały się na powrót do kraju.

Więcej


Rynek pracy cudzoziemców

Autorzy: Zbigniew Wafflard
Rok wydania: 2011

W raporcie prezentowane są wyniki badania przeprowadzonego w 2011 roku wśród polskich pracodawców zatrudniających obcokrajowców, jak i zatrudnionych w Polsce obcokrajowców. Przedstawia on sytuację na rynku pracy cudzoziemców w odniesieniu do kluczowych czynniów świadczących o rosnącym zapotrzebowaniu na pracę świadczoną przez tę grupę pracowniczą u pracodawców.

Więcej


Stosunek Polaków do pracy i pracowtości

Rok wydania: 2011

Publikacja stanowi podsumowanie opinii Polaków objętych badaniem, aktywnych i biernych zawodowo, odnośnie miejsca pracy w hierarchii wartości oraz ich podejścia do pracowitości.

Więcej


Talent Edge 2020:Blueprints for the new normal

Rok wydania: 2010

Jest to anglojęzyczny raport należący do cyklu publikacji Talent Edge 2020 opracowanych przez Deloitte we współpracy z Forbes. Z analiz wynika, że na światowym rynku możemy mieć już nidługo do czynienia z sytuacją niedoboru talentów w kluczowych działach biznesowych, np. badania i rozwój, a wyzwaniem zarządzających stanie się przyciągnięcie talentów oraz zatrzymanie najlepszych pracowników w firmie.

Więcej


Warunki pracy w 2010 r.

Rok wydania: 2011

Publikacja przygotowana została na podstawie wyników badania warunków pracy. Warunki pracy to zagadnienia ważne z punktu widzenia zdrowia społeczeństwa oraz mobilizacji pracodawców do zapewnienia odpowiednich warunków pracy, zgodnie z obowiązującymi normami.

Więcej


Zaufanie Pracowników 2012

Autorzy: Jadwiga Chabior, Ewelina Bochno-Abidi, Piotr Wołoszyn
Rok wydania: 2012

W firmach o dużym deficycie zaufania, pracownicy mają skłonność do doszukiwania się „drugiego dna”. Tracą wiele czasu na reinterpretowanie informacji i poszukiwanie prawdziwych motywów decyzji. Unikają ryzyka i zadań, których rezultat jest niepewny. Szybciej popadają w rutynę, najczęściej wybierając sprawdzone metody działania, bez względu na ich efektywność. Chcąc dowiedzieć się, jakie czynniki mają największy wpływ na kształtowanie zaufania w miejscu pracy, przeprowadziliśmy badanie o tematyce, której nikt do tej pory nie analizował. Zapraszamy do zapoznania się z raportem I edycji ogólnopolskiego badania "Czy pracownicy mają zaufanie do swoich firm?".

Więcej