Regulamin systemu HRMobilny

 1. Definicje
  1. E-Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną dostępna za pośrednictwem strony internetowej usługi.hrmobilny.pl
  2. Formularz Zamówienia – formularz elektroniczny dostępny za pośrednictwem strony internetowej hrmobilny.pl
  3. Zamówienie – oferta zawarcia umowy za pośrednictwem Formularza Zamówienia lub innego medium na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie
  4. Klient – podmiot dokonujący zakupu E-Usługi na portalu hrmobilny.pl lub korzystający z E-Usług w ramach promocji na zasadach opisanych w regulaminie promocji
  5. HRMobilny.pl – serwis internetowy reprezentowany przez spółkę DMZ - Chemak sp. z o.o.
  6. Usługodawca – firma DMZ - Chemak sp. z o.o. będąca właścicielem serwisu internetowego HRMobilny.pl
  7. System HRMobilny – platforma informatyczna umożliwiająca dostęp do oferowanych przez Usługodawcę E-Usług.
  8. Regulamin – niniejszy dokument
  9. Umowa – Umowa opisująca szczegółowe warunki udzielenia licencji na korzystanie z E-Usługi
  10. Osoba Zamawiająca – osoba dokonująca zamówienia, reprezentująca, lub występująca w imieniu organizacji Klienta
 2. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” opisuje zasady dokonywania zamówienia E-Usług przez Klienta oraz zasady świadczenia E-Usług przez Usługodawcę.
  2. Regulamin jest udostępniony Klientowi przed zawarciem Umowy oraz w trakcie jej wykonywania.
  3. Na żądanie Klienta Regulamin zostanie nieodpłatnie udostępniony w sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się klient.
  4. Regulamin jest wiążący dla Klienta oraz Usługodawcy, kształtuje ich wzajemne obowiązki i prawa na równi z Umową, w zakresie w niej nieunormowanym.
  5. Usługodawca świadczy usługi na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w zakresie zdefiniowanym w Formularzu Zamówienia.
  6. Poprzez zakup E-Usługi, Klient nie nabywa majątkowych praw autorskich do E-Usługi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ale wyłącznie dostęp do E-Usługi za pośrednictwem strony internetowej usługi.hrmobilny.pl, na warunkach opisanych szczegółowo w Umowie. Klient nie ma prawa do udzielania sublicencji innym podmiotom, ani do współdzielenia tej samej licencji z innymi podmiotami, o ile nie zostało inaczej postanowione w Umowie.
  7. Warunkiem zakupu oraz korzystania z E-Usługi jest podanie wszystkich danych wymaganych w Formularzu Zamówienia, zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego warunków, zawarcie Umowy oraz dokonanie płatności.
  8. Formularz Zamówienia każdorazowo musi określać:
   1. Dane Klienta niezbędne do realizacji zamówienia
   2. Rodzaj E-Usługi
   3. Termin świadczenia E-Usługi
   4. Ilość osób – pracowników Klienta objętych E-Usługą
  9. Usługodawca zachowuje prawo do odmowy realizacji Zamówienia:
   1. które zawiera nieprawdziwe, lub niekompletne dane, ze szczególnym uwzględnieniem danych Osoby Zamawiającej oraz reprezentowanego przez nią Klienta,
   2. którego próba potwierdzenia zakończyła się fiaskiem,
   3. które zostało zgłoszone z naruszeniem na ten czas obowiązującego Regulaminu.
  10. Klient uprawniony jest do wielokrotnego zakupu E-Usługi na warunkach opisanych w Umowie, sporządzonej osobno dla każdorazowego zakupu.
  11. Klient zobowiązany jest do stosowania się do warunków opisanych w Umowie, których akceptacja jest warunkiem korzystania z E-Usługi.
  12. Cena zakupu E-Usługi udostępniana jest każdorazowo na życzenie Klienta, w czasowo ograniczonej ofercie, przedstawionej przez Usługodawcę, po ówczesnym podaniu przez Klienta szczegółów wymaganych do sporządzenia tejże Oferty.
 3. Zamówienie E-Usługi
  1. Klient ma możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem:
   1. Formularza Zamówienia dostępnego za pośrednictwem serwisu internetowego HRMobilny.pl,
   2. Formularza kontaktowego dostępnego za pośrednictwem serwisu internetowego HRMobilny.pl, pod warunkiem nadesłania wszystkich informacji niezbędnych do realizacji Zamówienia,
   3. Wiadomości E-mail, wysłanej na adres info@hrmobilny.pl, lub na inny adres osoby reprezentującej podmiot DMZ - Chemak sp. z o.o., pod warunkiem nadesłania wszystkich informacji niezbędnych do realizacji Zamówienia.
  2. Osoba zamawiająca zobowiązana jest do podania w Zamówieniu prawdziwych i aktualnych danych niezbędnych do jego realizacji, zgodnie ze stanem faktycznym Klienta, którego reprezentuje.
  3. W ramach Zamówienia, Klient ma prawo podać dane do faktury VAT, jeżeli takiej potrzebuje oraz ma prawo zaznaczyć potrzebę podpisania wersji papierowej umowy na zakup wskazanej E-Usługi.
  4. W ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania Zamówienia, reprezentant Usługodawca skontaktuje się z Klientem w celu potwierdzenia Zamówienia oraz przedstawienia Oferty oraz Umowy.
  5. Dostępną formą płatności jest przelew na rachunek bankowy o numerze wskazanym w dokumencie ofertowym, na stronie serwisu HRMobilny.pl lub na fakturze proforma. Inną formą płatności jest płatność w siedzibie firmy DMZ - Chemak sp. z o.o.
  6. Po zaksięgowaniu płatności przez Usługodawcę , na adres email wskazany przez Klienta w Formularzu Zamówienia zostanie wysłany link aktywujący dostęp do e-Usługi oraz podstawowe dane wymagane do zalogowania na stronie serwisu usługi.hrmobilny.pl .
  7. Każdemu z Klientów zostanie przypisane indywidualne konto, przez które będzie miał dostęp do Systemu.
 4. Prawa i Obowiązki Stron
  1. Zawarcie umowy następuję w chwili zaksięgowania płatności na koncie Usługodawcy.
  2. Usługobiorca jest uprawniony do rezygnacji z usługi przed upływem terminu 10 –dniowego ( liczonego od dnia zawarcia umowy).
  3. Po dokonaniu płatności Klient nabywa prawo do korzystania za zakupionej E-Usługi na warunkach opisanych w Umowie oraz zgodnie z zapisami niniejszego regulaminu.
  4. W celu zabezpieczenia przestrzegania warunków Umowy oraz warunków niniejszego regulaminu, Usługodawca zachowuje prawo do ograniczenia dostępu Klienta do E-Usługi w razie naruszenia tychże warunków przez Klienta.
  5. Zakres przetwarzania i analizy informacji odbywa się na podstawie danych wprowadzonych do systemu przez pracowników Klienta. Brak wymaganych do realizacji E-Usługi danych uniemożliwi realizację E-Usługi lub ograniczy zakres jej realizacji.
  6. Klient korzysta z E-Usługi w terminie określonym w Umowie, nabywając tym samym prawa licencyjne na korzystanie z zamówionych E-Usług w określonym terminie, do określonej liczby pracowników, określoną ilość razy.
  7. Prawa licencyjne Klienta mogą zostać przedłużone lub rozszerzone poprzez objęcie nimi dodatkowej liczby pracowników.
  8. Przedłużenia bądź rozszerzenia praw licencyjnych, o których mowa w pkt 4.5, odbywa się poprzez wypełnienie dodatkowego Zamówienia z wykorzystaniem Formularza Zamówienia udostępnionego przez Usługodawcę.
  9. Do obowiązków Usługodawcy należy w szczególności:
   1. Gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie danych przekazanych przez Klienta w zakresie niezbędnym do realizacji E-Usługi.
   2. Udostępnienie Klientowi dostępu do E-Usługi zgodnie z zasadami określonymi w Zamówieniu
  10. Udostępnienie E-Usługi następuje w terminach określonych w Zamówieniu, nie wcześniej niż w ciągu 3 dni roboczych od opłacenia faktury proforma (za opłacenie faktury strony przyjmują uznanie rachunku bankowego Usługodawcy).
  11. Klient z chwilą dokonania zakupu E-Usługi zobowiązuje się do:
   1. importu lub wprowadzenia danych niezbędnych do realizacji usługi;
   2. wykonania czynności niezbędnych do realizacji E-Usługi;
   3. dbałości o zgodność importowanych danych ze stanem rzeczywistym w celu uniknięcia błędnych rezultatów E-Usługi;
   4. zaopatrzenia się w środki techniczne, aplikacje, prawa, licencje do środków niematerialnych i prawnych, niezbędnych do wykonania obowiązków Klienta. Minimalne wymagania sprzętowe jakie powinien zapewnić Klient to procesor Intel lub AMD o taktowaniu 1,5GHz, pamięć operacyjna, system operacyjny Windows lub Linux. System operacyjny musi być wyposażony w przeglądarkę internetową. Zalecane przeglądarki to: Intel Explorer 7+, Firefox 3+, Chrome, Opera 10+. Wymagane jest stałe podłączenie do Internetu;
   5. dedykowania odpowiednich osób do kontaktu z Usługodawcą i ewentualnego wsparcia działań w ramach realizacji E-Usługi,
   6. do wykorzystywania systemu HRMobilny tylko z jego przeznaczeniem,
   7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerw lub zakłóceń w funkcjonowaniu Systemu HRMobilny, jeśli są one spowodowane naprawą, konserwacją lub zmianą sprzętu lub oprogramowania. Celem Usługodawcy będzie usunięcie usterki w jak najkrótszym terminie.
  12. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty w wyniku przeprowadzenia procesu na platformie hrmobilny.pl ani w związku ze świadczeniem pozostałych usług.Usługodawca zastrzega sobie wyłączne prawo autorskie do metodologii i narzędzi E-Usług dostępnych na stronie www.hrmobilny.pl.
  13. Usługodawca posiada prawo do badań przeprowadzonych za pośrednictwem Systemu HRMobilny oraz ich wyników. Wyniki te będą służy Usługodawcy do rozwoju metodologii. Jest to niewyłączne prawo i przysługuje również poszczególnym Usługobiorcom w zakresie ograniczonym do organizacji, na rzecz której zamówiono badanie.
  14. Klient zobowiązuje się do nie działania na szkodę Usługodawcy, systemu HRMobilny bądź innych użytkowników tego systemu, ze szczególnym uwzględnieniem prób nieautoryzowanego dostępu do danych, prób nieautoryzowanych modyfikacji oprogramowania, wykonywania nieautoryzowanych kopii oprogramowania oraz wszelkich działań zakłócających pracę systemu.
  15. Klient zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Usługodawcy o wszelkich wykrytych błędach oprogramowania, ze szczególnym uwzględnieniem błędów związanych z autoryzacją dostępu do danych oraz autentykacją użytkowników systemu.
  16. Usługodawca zakłada, że wszystkie dane przekazane przez Klienta są rzetelne i prawdziwe. Usługodawca nie daje żadnej gwarancji ani nie wydaje opinii odnośnie ich zgodności z prawdą. Klient nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym, jak również nie może przekazywać Usługodawcy treści niezgodnych ze stanem rzeczywistym, w szczególności nieprawdziwych lub niepełnych danych koniecznych do prawidłowego wykonania usługi.
  17. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie zleconych prac w przypadku nieudostępnienia przez Klienta niezbędnych danych i niespełnienia warunków, o których mowa w niniejszym regulaminie.
  18. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działalność Klienta.
  19. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie niniejszej Umowy z powodu okoliczności, na które nie ma wpływu, w szczególności z przyczyn będących wynikiem tzw. siły wyższej.
  20. Niezależnie od postanowień Umowy o odmiennej treści, odpowiedzialność Usługodawcy, jednostek stowarzyszonych, pracowników, przedstawicieli oraz zarządzających z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania E-Usług świadczonych na mocy Umowy, oraz odpowiedzialności deliktowej za działania lub zaniechania pozostające w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy, obejmuje faktycznie poniesioną i udokumentowaną stratę (damnum emergens) z wyłączeniem korzyści, które mogłyby być osiągnięte (lucrum cessans) i jest ograniczona łącznie za wszelkie roszczenia Klienta do wysokości odpowiadającej wynagrodzeniu, jakie Usługodawca otrzymał za wykonanie części prac, której dotyczy roszczenie. Z wyjątkiem, gdy wyraźnie inaczej uzgodniono w formie pisemnej, żadna ze stron nie będzie ponosić odpowiedzialności za przerwy w działalności, utracone kontrakty, utracone przewidywane oszczędności lub roszczenia osób trzecich wobec drugiej strony, nawet wówczas, gdy uprzedzano o możliwości ich ewentualnego wystąpienia. To ograniczenie ma zastosowanie bez względu na rodzaj strat, roszczeń, zobowiązań, kosztów czy wydatków wynikających z Umowy.
  21. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za żadne działania realizowane przez niezależne podmioty (Strony Trzecie), związane z działaniami objętymi Umową
 5. Reklamacje
  1. Postępowanie reklamacyjne jest wdrażane po złożeniu reklamacji, którą Klient składa za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej HRMobilny.pl. Jeżeli wyjaśnienie dotyczące przedmiotu reklamacji w opinii Usługodawcy nie jest wystarczające, ma on prawo do wystąpienia do Klienta o wypełnienie i odesłanie formularza opisującego szczegóły reklamacji.
  2. Przedmiotem reklamacji może być odstępstwo świadczonej E-Usługi od będącej przedmiotem Zamówienia.
  3. Reklamacje rozpoznawane są niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź na reklamację nastąpi na adres poczty elektronicznej, podany przez Klienta.
 6. Ochrona danych osobowych i polityka prywatności
  1. Usługodawca zobowiązuje się w imieniu swoim oraz swoich pracowników, agentów, przedstawicieli oraz innych osób działających w jego imieniu, do traktowania wszelkich danych i informacji uzyskanych od Klienta w związku z wykonaniem niniejszej Umowy, które nie są powszechnie dostępne, jako poufne oraz do ich nieprzekazywania osobom trzecim, przy czym postanowienie to nie wyklucza możliwości opracowywania raportów w oparciu o dane uzyskane przez Klienta i przekazywania ich innym klientom Systemu w ramach usług świadczonych z użyciem Systemu bez możliwości identyfikowania osób, których dotyczą. Usługodawca oświadcza, że wszelkie informacje poufne nie zostaną użyte ani przez niego, ani przez jego pracowników, agentów, przedstawicieli oraz inne osoby działające w imieniu Usługodawcy, w celach innych niż służących do wykonania zobowiązań Usługodawcy wynikających z niniejszej Umowy.
  2. Klient zobowiązuje się do zachowania szczególnej staranności w zapewnieniu właściwego bezpieczeństwa loginów do serwisu przekazanych Klientowi w celu realizacji zamówienia.
  3. Korzystnie z Systemu może mieć miejsce wyłącznie przez osoby upoważnione przez Klienta, zgłoszone do Usługodawcy i logujące się w Systemie za pomocą indywidualnego loginu i hasła dostępowego lub za pomocą linku umożliwiającego jednorazowy udział w badaniu ankietowym.
  4. Usługodawca może przetwarzać dane Klienta lub osób upoważnionych do korzystania z Systemu, niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nimi, w szczególności wynikającego ze złożonych zamówień, tj.
   1. nazwa firmy
   2. adres siedziby (ulica, numer, numer lokalu, kod, miejscowość, poczta)
   3. sąd rejestrowy
   4. imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji
   5. numer KRS
   6. numer NIP
   7. numer REGON
   8. telefon
   9. branża
   10. wielkość zatrudnienia
   11. inne niezbędne do świadczenia usługi.
  5. W celu realizacji umów lub dokonania innej czynności prawnej z Klientem, Usługodawca może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.
  6. Usługodawca wyróżnia i oznacza te dane, których podanie jest niezbędne do świadczenia usługi w formularzach służących do zgłoszenia osoby upoważnionej do korzystania z Systemu.
  7. Usługodawca może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Klienta z usługi (dane eksploatacyjne):
   1. oznaczenia identyfikujące Klienta nadawane na podstawie danych, o których mowa w pkt 6.4,
   2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Klient,
   3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną,
   4. informacje o skorzystaniu przez Klienta z usług świadczonych drogą elektroniczną.
  8. Po zakończeniu korzystania z usługi usługodawca, na zasadach określonych poniżej, może przetwarzać tylko te dane, które są:
   1. niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi,
   2. niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji klientów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez usługodawcę, za zgodą Klienta,
   3. niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi,
   4. dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.
  9. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Klienta z usługi niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości. Usługodawca może powiadomić Klienta o jego nieuprawnionych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania, a także o skorzystaniu z uprawnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym.