Przeciętne wynagrodzenie

 

Przeciętne wynagrodzenie (w poprzednim kwartale)

 

Wyliczając zobowiązanie na PFRON należy stosować przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej "Monitor Polski" komunikatu w sprawie przeciętnego wynagrodzenia, wydanego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.).

Za okres Kwota Podstawa prawna

w czwartym kwartale 2015 r.

4280,80 zł M.P.2016.76

w trzecim kwartale 2015 r.

4081,90 zł M.P.2015.1048

w drugim kwartale 2015 r.

3854,88 zł M.P.2015.720

w pierwszym kwartale 2015 r.

4053,71 zł M.P.2015.380

Za okres Kwota Podstawa prawna

w czwartym kwartale 2014 r.

3942,67 

 M.P.2015.181

w trzecim kwartale 2014 r.

 3781,14

 M.P.2014.1077

w drugim kwartale 2014 r.

 3739,97  M.P.2014.682

w pierwszym kwartale 2014 r.

 3895,31  M.P. 2014 poz. 326

Za okres Kwota Podstawa prawna

w czwartym kwartale 2013 r.

3823,32 

 M.P.Poz. 148

w trzecim kwartale 2013 r.

3651,72 

 M.P.2013.904

w drugim kwartale 2013 r.

 3612,51  M.P.2013.672

w pierwszym kwartale 2013 r.

 3740,05  M.P.2013.392

Za okres Kwota Podstawa prawna

w czwartym kwartale 2012 r.

 3690,30

Komunikat
Prezesa GUS z 11.02.2013 r.

w trzecim kwartale 2012 r.

3510,22 zł 

 M.P.2012.842

w drugim kwartale 2012 r.

3496,82 zł 

M.P. z 2012 poz. 585 

w pierwszym kwartale 2012 r.

 3646,09 zł

 M.P. z 2012 nr 67 poz. 298

 

Za okres Kwota Podstawa prawna

w czwartym kwartale 2011 r.

3586,75 zł

M.P. 2012 nr 0 poz.62 

w trzecim kwartale 2011 r.

3416,00 zł

 M.P. 2011 nr 103 poz. 1042

w drugim kwartale 2011 r.

 3366,11 zł

 M.P. 2011 nr 71 poz. 708

w pierwszym kwartale 2011 r.

 3466,33 zł

 M.P. 2011 nr 35 poz. 422

 

 

Za okres Kwota Podstawa prawna

w czwartym kwartale 2010 r.

3438,21 zł

M.P. 2011 nr 11 poz. 122

w trzecim kwartale 2010 r.

 3203,08 zł

 M.P. 2010 nr 86 poz. 1015

w drugim kwartale 2010 r.

 3197,85 zł

 M.P. 2010 nr 57 poz. 774

w pierwszym kwartale 2010 r.

 3316,38 zł

 M.P. 2010 nr 39 poz. 548

 

 

Za okres Kwota Podstawa prawna

w czwartym kwartale 2009 r.

3243,60 zł

M.P. 2010 nr 7 poz. 69

w trzecim kwartale 2009 r.

3113,86 zł

M.P. 2009 nr 73 poz. 921

w drugim kwartale 2009 r.

3081,48 zł

M.P. 2009 nr 52 poz. 747

w pierwszym kwartale 2009 r.

3185,61 zł

M.P. 2009 nr 30 poz. 447

 

 

 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 2004 nr 39 poz. 353 )

"Art. 19. Kwota bazowa wynosi 100% przeciętnego wynagrodzenia pomniejszonego o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia społeczne, określone w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, w poprzednim roku kalendarzowym.

Art. 19a.Kwota bazowa jest ustalana corocznie na podstawie art. 19 i obowiązuje od dnia 1 marca każdego roku kalendarzowego do końca lutego następnego roku kalendarzowego

Art. 20.13) Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie:

1) do 7 roboczego dnia lutego każdego roku:

a) kwotę przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym,

b) kwotę bazową, o której mowa w art. 19;

2) do 7 roboczego dnia drugiego miesiąca każdego kwartału kwotę przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale."